Ghidul autoritaților publice pentru accesul publicului la informatia de mediu 2020

Informatii publice de mediu

HOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005 - privind accesul publicului la informaţia privind mediul

 

HG  nr. 878 din 28 iulie 2005 -  asigură dreptul de acces la informaţia privind mediul deţinută de sau pentru autorităţile publice şi stabileşte condiţiile, termenii de bază şi modalităţile de exercitare a acestui drept.

Informaţia privind mediul este în mod progresiv diseminată şi pusă la dispoziţia publicului în scopul realizării celei mai largi posibile şi sistematice accesibilităţi şi diseminări a acestei informaţii. În vederea atingerii scopului propus se promovează, în special, utilizarea tehnologiei electronice şi/sau a telecomunicaţiilor computerizate.

1. informaţia privind mediul - orice informaţie scrisă, vizuală, audio, electronică sau sub orice formă materială despre:

a) starea elementelor de mediu, cum sunt aerul şi atmosfera, apa, solul, suprafaţa terestră, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine şi costiere, diversitatea biologică şi componentele sale, inclusiv organismele modificate genetic, precum şi interacţiunea dintre aceste elemente;

b) factorii, cum sunt substanţele, energia, zgomotul, radiaţiile sau deşeurile, inclusiv deşeurile radioactive, emisiile, deversările şi alte evacuări în mediu, ce afectează sau pot afecta elementele de mediu prevăzute la lit. a);

c) măsurile, inclusiv măsurile administrative, cum sunt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta elementele şi factorii prevăzuţi la lit. a) şi b), precum şi măsurile sau activităţile destinate să protejeze elementele prevăzute la lit. a);

d) rapoartele referitoare la implementarea legislaţiei privind protecţia mediului;

e) analizele cost-beneficiu sau alte analize şi prognoze economice folosite în cadrul măsurilor şi activităţilor prevăzute la lit. c);

f) starea sănătăţii şi siguranţei umane, inclusiv contaminarea, ori de câte ori este relevantă, a lanţului trofic, condiţiile de viaţă umană, siturile arheologice, monumentele istorice şi orice construcţii, în măsura în care acestea sunt sau pot fi afectate de starea elementelor de mediu prevăzute la lit. a) sau, prin intermediul acestor elemente, de factorii, măsurile şi activităţile prevăzute la lit. b) şi c);

2. autoritate publică:

a) Guvernul, alte organe ale administraţiei publice, inclusiv organismele lor publice consultative, constituite la nivel naţional, regional sau local;

b) orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte funcţii publice administrative conform legislaţiei naţionale, inclusiv responsabilităţi, activităţi sau servicii în legătură cu mediul;

c) orice persoană fizică sau juridică care îndeplineşte responsabilităţi sau funcţii ori furnizează servicii publice în legătură cu mediul şi este sub controlul unui organism sau al unei persoane prevăzute la lit. a) sau b).

Prezenta definiţie nu include instituţii sau organisme, atunci când acestea acţionează în calitate de organ judiciar sau legislativ;

3. informaţia deţinută de o autoritate publică - informaţia privind mediul aflată în posesia sa şi care a fost elaborată sau primită de acea autoritate;

4. informaţia deţinută pentru o autoritate publică informaţia privind mediul care este deţinută în fapt de o persoană fizică sau juridică, în numele unei autorităţi publice;

5. solicitant - orice persoană fizică sau juridică care solicită informaţii privind mediul, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care sunt înregistrate sau în care se află centrul efectiv al activităţii lor;

6. public - una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în conformitate cu legislaţia ori practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile acestora.

(ART. 2 - HOTĂRÂRE nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul

publicului la informaţia privind mediul)